Faults

banana-flower-10-aug-16“Let none find fault with others;
let none see the omissions and
commissions of others.
But let one see one’s own acts,
done and undone.” – Dhp 50

“Na paresaṁ vilomāni,
na paresaṁ katākataṁ;
Attanova avekkheyya,
katāni akatāni ca.”

“သူတစ်ပါးတို့၏ မလျော်သော အပြစ်အနာအဆာတို့ကို မကြည့်ရှုရာ၊
သူတစ်ပါးတို့၏ ကောင်းမှု မကောင်းမှု ပြု မပြုကို မကြည့်ရှုရာ၊
မိမိ၏ ကောင်းမှု မကောင်းမှု ပြု မပြုကိုသာလျှင် ကြည့်ရှုရာ၏။”

“Không nên nhìn lỗi người,
người làm hay không làm.
Nên nhìn tự chính mình,
có làm hay không làm”

“不探查他人过错,
不管他人已作,未作,
只应该察觉自己做了什么是,
什么是尚未作。”

Banana Flower ©Ashin Sopāka 2016