Does a Buddha Kill?

Greater Coucal 30 May 16“It is true, Kesi, that it isn’t allowable for the Tathāgata to destroy life. However, when a person to be tamed won’t submit to discipline by the gentle method, the stern method, or the method that is both gentle and stern, then the Tathāgata thinks he should not be spoken to and instructed, and his wise fellow monks, too, think he should not be spoken to and instructed. For this, Kesi, is ‘killing’ in the Noble One’s discipline: the Tathāgata thinks one should not be spoken to and instructed, and one’s wise fellow monks, too, think one should not spoken to and instructed.” – AN 4.111 (Bodhi)

“Saccaṁ, kesi. Na tathāgatassa pāṇātipāto kappati. Api ca yo purisadammo saṇhena vinayaṁ na upeti, pharusena vinayaṁ na upeti, saṇhapharusena vinayaṁ na upeti, na taṁ tathāgato vattabbaṁ anusāsitabbaṁ maññati, nāpi viññū sabrahmacārī vattabbaṁ anusāsitabbaṁ maññanti. Vadho heso, kesi, ariyassa vinaye—yaṁ na tathāgato vattabbaṁ anusāsitabbaṁ maññati, nāpi viññū sabrahmacārī vattabbaṁ anusāsitabbaṁ maññantī”ti.

“ကေသိ မှန်ပေ၏၊ မြတ်စွာဘုရားအား သူ့အသက်ကို သတ်ခြင်းသည် မအပ်သည်သာတည်း၊ စင်စစ်သော် ကား ထို ဆုံးမထိုက်သူသည် အကယ်၍ အနုအားဖြင့်လည်း အဆုံးအမ မခံ၊ အကြမ်းအားဖြင့်လည်း့အဆုံးအမ မခံ၊ အနုအကြမ်းအားဖြင့်လည်း အဆုံးအမ မခံခဲ့လျှင် ထိုသူကို မြတ်စွာဘုရားသည် ပြောဆို ဆုံးမထိုက်သူဟူ၍ အသိအမှတ် မပြုတော့ပေ၊ ပညာရှိ သီတင်းသုံးဖော်တို့ကလည်း ပြောဆို ဆုံးမထိုက်သူဟူ၍ အသိအမှတ် မပြုကြကုန်။ ယင်းသို့ အသိအမှတ် မပြုကြခြင်းသည်ပင် မြတ်စွာဘုရား အဆုံးအမ တော်၌ သတ်ပစ်လိုက်သည် မည်ပေ၏။”

Greater Coucal 25 May 16“Thấy vậy, này Kesi, sát sanh không xứng đáng với Như Lai. Nhưng người đáng được điều phục ấy không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng, không chịu nhiếp phục với lời nói cứng rắn, không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng và cứng rắn, Như Lai nghĩ rằng người ấy không xứng đáng để được nói đến, để được giáo giới. Và các vị đồng Phạm hạnh có trí nghĩ rằng người ấy không xứng đáng để được nói đến, để được giáo giới. Bị giết hại, này Kesi là con người này, trong giới luật của bậc Thánh, bị Như Lai nghĩ rằng không đáng được nói đến, không đáng được giáo giới, bị các vị đồng Phạm hạnh có trí nghĩ rằng không đáng được nói đến, không đáng được giáo giới.”

「那是事实,盖西!如来不杀生。然而,凡应该被调御的人,以柔软达不到调伏,以粗暴达不到调伏,以柔软加粗暴达不到调伏者,如来认为他不应该被交谈、不应该被教诫,同梵行的智者也认为他不应该被交谈、不应该被教诫,盖西!在圣者之律中,这是杀:『当如来认为他不应该被交谈、不应该被教诫,同梵行的智者也认为他不应该被交谈、不应该被教诫时。」

Greater Coucal ©Ashin Sopāka 2016