Five Benefits of Listening to Dhamma

Blue Winged Pitta 11-Jun-16“Bhikkhus, there are these five benefits in listening to the Dhamma. What five? One hears what one has not been heard; one clarifies what has been heard; one emerges from perplexity; one straightens out one’s view; one’s mind become placid. These are the five benefits of listening to the Dhamma.” – AN 5.202 (Bodhi)

“Pañcime, bhikkhave, ānisaṁsā dhammassavane. Katame pañca? Assutaṁ suṇāti, sutaṁ pariyodāpeti, kaṅkhaṁ vitarati, diṭṭhiṁ ujuṁ karoti, cittamassa pasīdati. Ime kho, bhikkhave, pañca ānisaṁsā dhammassavane”ti.

“ရဟန်းတို့ တရားနာခြင်း၌ အာနိသင်တို့သည် ဤငါးမျိုးတို့တည်း။ အဘယ်ငါးမျိုးတို့နည်းဟူမူ— မကြားဖူးသည်ကို ကြားနာရ၏။ ကြားဖူးသည်ကို ဖြူစင်စေ၏။ ယုံမှားမှုကို ကူးမြောက်နိုင်၏။ အယူကို ဖြောင့်မတ်စွာ ပြုနိုင်၏။ ထိုသူ၏ စိတ်သည် ကြည်လင်၏။ ရဟန်းတို့ တရားနာခြင်း၌ အာနိသင်တို့သည် ဤ ငါးမျိုးတို့တည်းဟု (မိန့်တော်မူ၏)။”

“Này các Tỷ-kheo, nghe pháp có năm lợi ích này. Thế nào là năm? Ðược nghe điều chưa nghe, làm cho trong sạch điều được nghe, đoạn trừ nghi, làm cho tri kiến chánh trực, làm cho tâm tịnh tín. Này các Tỷ-kheo, nghe pháp có năm lợi ích này.”

「比丘們!在法的聽聞中有這五種效益,哪五種呢?聽聞未聽聞的、使已聽聞的遍純淨、度脫疑惑、導正見解、心的明淨,比丘們!在法的聽聞中這些是五種效益。」

Blue Winged Pitta ©Ashin Sopāka 2016