Sunrise

“One deluded does not know the good,
One deluded does not see the Dhamma;
Blinding darkness then prevails
When delusion overwhelms a person.

“But one who has abandoned delusion
Is not bewildered by confusing things.
He puts an end to all delusion
As the sunrise dispels the dark.” – Iti 88 (83)

“Mūḷho atthaṁ na jānāti,
mūḷho dhammaṁ na passati;
Andhatamaṁ tadā hoti,
yaṁ moho sahate naraṁ.

“Yo ca mohaṁ pahantvāna,
mohaneyye na muyhati;
Mohaṁ vihanti so sabbaṁ,
ādiccovudayaṁ taman”ti.

Mrs Goulds Sunbird 19 May 16

“မောဟသည် အကျိုးမဲ့ကို ဖြစ်စေတတ်၏။
မောဟသည် စိတ်ကို ချောက်ချားစေ တတ်၏။
အတွင်းစိတ်၌ ဖြစ်သော မောဟဟူသော ဘေးကို လူအပေါင်းသည် မသိနိုင်။
တွေဝေသူသည် အကျိုးကို မသိ၊ တွေဝေသူသည် တရားကို မမြင်၊
အကြင် အခါ၌ မောဟသည် လူကို လွှမ်းမိုးဖိစီး၏။ ထိုအခါ၌ အမိုက်တိုက်သဖွယ် ဖြစ်၏။

“အကြင်သူသည် မောဟကို ပယ်သောကြောင့် တွေဝေဖွယ် ရူပါရုံစသည်၌ မတွေဝေ၊
ထွက်ပေါ်လာသော နေမင်းသည် အမိုက်တိုက်ကို ပယ်ဖျောက်သကဲ့သို့
ထိုသူသည် အလုံးစုံသော မောဟကို အကြွင်းမဲ့ပယ်ဖျောက်နိုင်၏။”

“Loài Người không rõ biết lòng si đặc biệt ấy
Người si không rõ biết đâu chính là lợi ích,
Người si không thấy được đâu chính là Chánh pháp,
Mù lòa và tối tăm sẽ xuất hiện, có mặt,
Ở nơi một người nào, có si cùng chung sống.

“Ai đoạn trừ được si, không si việc đáng si,
Vị ấy quét sạch được tất cả mọi si ám,
Như mặt trời mọc lên, quét sạch mọi tăm tối.”

Mrs. Gould’s Sunbird ©Ashin Sopāka 2016