Merit

“One should train in deeds of merit
That yield long-lasting happiness:
Generosity, a balanced life,
Developing a loving mind.

“By cultivating these three things,
Deeds yielding happiness,
The wise person is reborn in bliss
In an untroubled happy world.” -Iti 22

“Puññameva so sikkheyya,
āyataggaṁ sukhudrayaṁ;
Dānañca samacariyañca,
mettacittañca bhāvaye.

“Ete dhamme bhāvayitvā,
tayo sukhasamuddaye
Abyāpajjaṁ sukhaṁ lokaṁ,
paṇḍito upapajjatī”ti.

“ထိုသူသည် ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသာလျှင် ကျင့်ရာ၏။ နောင်အခါ၌ မြတ်သော ချမ်းသာကျိုးရှိသော ဒါနကိုလည်းကောင်း၊ ကောင်းသောအကျင့်ကိုလည်းကောင်း၊ မေတ္တာစိတ်ကိုလည်းကောင်း ပွါးများရာ၏။ ပညာရှိသည် သုခလျှင် အာနိသင်ရှိကုန်သော ဤတရားသုံးပါးတို့ကို ပွါးများ၍ကြောင့်ကြမှု ‘ဗျာပါဒ’ ကင်းသော ချမ်းသာသော လောကသို့ ကပ်ရောက်ရ၏”

Hãy để cho vị ấy,
Học tập về công đức,
Công đức là lạc căn,
Tối thượng trong tương lai,
Hãy tu tập bố thí,
Sống nếp sống an tịnh,
Và tu tập từ tâm.

Sau khi đã tu tập,
Các pháp này như vậy,
Tức là cả ba pháp,
Khiến an lạc sanh khởi,
Bậc Hiền trí được sanh
Trong thế giới an lạc,
Thế giới không sân hận.

Weaver Ants and Cicada ©Ashin Sopāka 2016