Learning and the Fool

“Learning arises for a fool only to his disadvantage,
it destroys the fool’s good fortune, it will destroy his very head.” Dhp 72

“Yāvad-eva anatthāya ñattaṁ bālassa jāyati,
Hanti bālassa sukkaṁsaṁ muddham-assa vipātayaṁ.”

သူမိုက်၏ အတတ်ပညာသည် သူမိုက်အား
အကျိုးမဲ့ရန် အတွက်သာ ဖြစ်၏။
ကုသိုလ်အဖို့အစုကို ဖျက်ဆီး၏။
ပညာဦးထိပ်ကို ပြတ်၍ ကျစေတတ်၏။

“Tự nó chịu bất hạnh, khi danh đến kẻ ngu.
Vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan.”

愚人的各種技倆只會傷害自己,
破壞德行與智慧。

Common Redshank ©Ashin Sopāka 2018