Stuck Like a Spider?

“Those who are lust-infatuated fall back
into the swirling current like a spider on its self-spun web.
This, too, the wise cut off. Without any longing,
they abandon all suffering and renounce the world.” – Dhp 347

“Ye rāgarattānupatanti sotaṁ,
Sayaṅkataṁ makkaṭakova jālaṁ;
Etampi chetvāna vajanti dhīrā,
Anapekkhino sabbadukkhaṁ pahāya.”

ပင့်ကူသည် မိမိပြုသော ပိုက်ကွန်၌ အိပ်သကဲ့သို့ သတ္တဝါတို့သည် ပြင်းစွာ တပ်မက်ကုန်သည်ဖြစ်၍ မိမိတို့ပြုသောတဏှာအလျဉ်သို့ ကျကုန်၏။ ပညာရှိတို့သည် ဤတဏှာကို ဖြတ်၍ မငဲ့ကွက်ဘဲ ခပ်သိမ်းသော ဆင်းရဲကို စွန့်လျက် သွားကုန်၏။

“Người đắm say ái dục
Tự lao mình xuống dòng
Như nhện sa lưới dệt.
Người trí cắt trừ nó,
Bỏ mọi khổ, không màng.”
耽溺愛欲的人,
無法自拔,
如同結網自陷的蜘蛛;
智者斷除貪欲,
堅定出離,解脫一切苦。

Garden Spider ©Ashin Sopāka 2017