Fragrant Flower

“Just like a beautiful flower,
which has colour, and has fragrance,
so are well-spoken words fruitful
for the one who does act on them.” Dhp 52

“Yathāpi ruciraṁ pupphaṁ,
Vaṇṇavantaṁ sagandhakaṁ;
Evaṁ subhāsitā vācā,
Saphalā hoti kubbato.”

အဆင်း အနံ့ ပြည့်စုံ၍ တင့်တယ်လှပသော စံပယ် စကား စသောပန်းသည် ပန်ဆင်သူအား အနံ့တည်းဟူသော အကျိုးကို ဆောင်နိုင်သကဲ့သို့ ကောင်းစွာ ဟောကြားတော်မူအပ်သော (ပိဋကတ်) စကားတော်သည် လိုက်နာကျင့်ကြံသူအား အကျိုးကို ဆောင်နိုင်၏။

“Cũng giống như bông hoa
xinh đẹp có sắc có hương,
tương tự như vậy lời nói được
khéo nói của người có thực hành thì có kết quả.”

「人若奉行自己所說的善語,必得善果,
像美麗又芳香的花果。」