Seven Elements

“The light element, the beauty element, the base of the infinity of space element, the base of the infinity of consciousness element, and the base of nothingness element: these elements are to be attained as attainments with perception. The base of neither-perception-nor-nonperception element: this element is to be attained as an attainment with the residue of formations. The cessation of perception and feeling element: this element is to be attained as an attainment of cessation.” – SN 14.11

“Yā cāyaṁ, bhikkhu, ābhādhātu yā ca subhadhātu yā ca ākāsānañ­cāyata­na­dhātu yā ca viñ­ñā­ṇañ­cāyata­na­dhātu yā ca ākiñ­cañ­ñā­yatana­dhātu—imā dhātuyo saññāsamāpatti pattabbā. Yāyaṁ, bhikkhu, neva­saññā­nā­sañ­ñāyata­na­dhātu—ayaṁ dhātu saṅ­khā­rā­vasesa­samā­patti pattabbā. Yāyaṁ, bhikkhu, saññā­ve­dayi­ta­nirodha­dhātu—ayaṃ dhātu nirodha­samā­patti pattabbā”ti.

“ရဟန်း အာဘာဓာတ်၊ သုဘဓာတ်၊ အာကာသနဉ္စာယတနဓာတ်၊ အာကိဉ္စညာယတနဓာတ်ဟူသော ဤဓာတ်တို့သည် သညာသမာပတ်သို့ ရောက်အပ်ကုန်၏။ နေဝသညာနာသညာယတနဓာတ်သည် သင်္ခါရမှ ကြွင်းသော သမာပတ်သို့ ရောက်အပ်၏။ ရဟန်း သညာဝေဒယိတနိရောဓဓာတ်သည် နိရောဓသမာပတ် သို့ ရောက်အပ်၏။”

“Này các Tỷ-kheo, Quang giới này với Tịnh giới, Không vô biên xứ giới, Thức vô biên xứ giới, Vô sở hữu xứ giới, những giới này lấy tưởng Thiền chứng (Sannàsamàpatti) được chứng đắc. Này các Tỷ-kheo, Phi tưởng phi phi tưởng xứ giới này lấy hành hữu dư Thiền chứng được chứng đắc. Này các Tỷ-kheo, Diệt thọ tưởng giới này lấy diệt đẳng nhập được chứng đắc.”

「比丘!這光界、淨界、虛空無邊處界、識無邊處界、無所有處界,這些界應該從想等至達到,比丘!這非想非非想處界,此界應該從殘行等至達到,比丘!這想受滅界,此界應該從滅等至達到。」

Ground Skimmer, Blue Percher, Little Blue Darter ©Ashin Sopāka 2017